Srebrny 

Srebrny 

Pokazuje 1, 8, 8
Pokazuje 1, 8, 8